Jesen Putovanje Istanbul 

Autobusom 2 Noći

5 dana /2 noćenja ~ Autobusom

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:  PROGRAM PUTOVANJA:


1. dan  BEOGRAD
Polazak oko 16:00 časova iz Beograda sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja kroz Bugarsku i Tursku.

2. dan ISTANBUL
Dolazak u Istanbul u podnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Zlatni rog, Galata most, centar grada Taksim, deo grada Bešiktaš. Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan ISTANBUL
Doručak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska najvećih kulturno-istorijskih znamenitosti Istanbula: hipodrom – nekadašnje središte vizantijske moći u gradu, Teodosijev obelisk, egipatski obelisk, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekada najveća crkva sveta, Topkapi palata – sedište osmanske imperije. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na Tursko veče – večera u nacionalnom restoranu sa trbušnim plesom. Noćenje.

4.dan ISTANBUL
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Srbiju  ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – krstarenje Bosforom između dva kontinenta (razgledanje grada sa Bosfora: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula...). Nakon krstarenja Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Dolmabahče palate. Polazak za Beograd u kasnim popodnevni, časovima. Noćna vožnja kroz Tursku i Bugarsku.

5.dan ISTANBUL
Dolazak u Beograd u podnevnim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti);
smeštaj u hotelu 2* ili 3* u 1/2 ili 1/3  sobama, na bazi 2 noćenja sa doručkom;
usluge vodiča pratioca za vreme trajanja aranžmana;
troškove organizacije putovanja.

CENA  ARANŽMANA NE OBUHVATA:
individualne troškove putnika;
fakultativne obilaske: Hipodrom, Plava džamija, Aja Sofija, Topkapi palata - 45 € odrasli /35€ deca
Tursko veče (sa večerom i trbušnim plesom) – 30 € odrasli / 20 € deca;
Dolmabahče palata (sa ulaznicom za Selmluk) – 30 € odrasli / 20 € deca;
Krstarenje Bosforom i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji – 20 € / deca 10 €;
međunarodno zdravstveno osiguranje

USLOVI  I NAČIN PLAĆANJA:
40% prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije  10 dana pre  početka putovanja

FAKULTATIVNI PROGRAM:
Napomene: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parking, vodiča, ulaznica,organizacije. Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvodjenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera,organizator  izleta tj.ino partner zadržava pravo ponuditi korigovane,više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koji isto nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta (ino partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta  su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima,broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike,ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.

VAŽNA NAPOMENA:  Za putovanje u Tursku putna isprava/pasoš mora važiti najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja!!!

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ  0123/2023 OD 10.01.2023. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”,

011228686,0113228687, PRIJAVOM NA ADRESU YUTA,B EOGRAD, UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs

ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.2023. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.2023.GODINE,POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM,DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

CENOVNIK BR. 2 OD 18.08.2023.GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON
LICENCA BR.OTP 217/2023 ,KATEGORIJA A20

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 30000030965 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.22-25.10.23 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura