PUTOVANJE ISTANBUL 2024


4 dana/ 1 noć autobusom

Istanbul Busom 1 Noć


Putovanje Istanbul - najveći i najvažniji grad u Turskoj. Nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora, na raskrsnici puteva koji vode sa Balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Jedini je grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta. U davna vremena poznat kao Konstantinopolj ili Konstantinov grad, kasnije Carigrad, a danas Istanbul, predstavlja najjače ekonomsko i kulturno sedište turske države, važan internacionalni i saobraćajni čvor, a ujedno i veoma zanimljiv turistički centar.

Putovanje Istanbul 2024 Autobusom

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN BEOGRAD – (Putovanje Istanbul) - Sastanak putnika u 15:00h na parkingu Sava Centra (Savska strana). Polazak u 15.30h. Vožnja kroz Srbiju i Bugarsku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. DAN ISTANBUL – (Putovanje Istanbul) - Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za razgledanje i uživanje u čarima jednog od najlepših Evropskih prestonica na obali Bosfora.Noćenje.

3. DAN ISTANBUL – Doručak. Napuštanje

Terminputovanja

Hotel

Cena aranžmana

Promo Cena

/

Hotel 3*

/€

/€

/

Hotel 3*

/€

/€- plaćanje po srednjem kursu NBS na dan uplate -

Način plaćanja:
- Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana;
- Prekoračuna: uzprofakturuizdatuodstrane TA FALCON TRAVEL-a;
- Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina;

Aranžmanobuhvata:
•    Vanlinijskiprevozautobusom (visokopodniilidabldeker, audio, video opremljenosti, prosečneudobnosti, bez obuhvaćenihuslugapića, hranei dr. tokomputovanja) narelacijipremaprogramuputovanja
•    Smeštaj u Istanbulusa 3* u 1/2 i 1/3 sobama, usluganabazijednognoćenjasadoručkom
•    Uslugevodičaipratiocagrupe
•    Agencijskeusluge

Aranžman ne obuhvata:
•    Troškovemeđunarodnogputnogzdravstvenogosiguranja (oko 940,00rsd)
•    Individualnetroškoveputnika
•    Doplata za jednokrevetnusobu15€(naupit)
•    Doplata za drugikofer 25 €
•    Fakultativniizlet:

OutletcentarVenecija veneziamegaoutlet.com 10€


NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:
Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta www.falconl.rs.

Hotel Version 3* - versionhotel.com/en/index.php
Hotel se nalazi u oblastiLaleli, na 1,5km od Sulejmanove džamije i odlično je povezan linijama gradskog prevoza. Hotel Version nudi udoban smeštaj sa besplatnim bežičnim internetom, nasamo par minuta od istorijskih znamenitosti grada. Sve sobe poseduju SAT TV, klima uređaj, direktnu telefonsku liniju, mini-bar, fen za kosu, sef, Wi Fi internet.

Hotel Kecik 3* - kecik-hotel.hotel-istanbul.net/en/
Hotel se nalazi u starom delu grada – Laleli, u blizini Grand Bazara i na par minuta od istorijskih znamenitosti.
Hotel ima 90 soba,lift, sef, restoran, bar.
Sobe: svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon, klima uređaj, mini bar, fen za kosu, wifi.

Hotel Dalan 3* - dalanhotel.com
Hotel se nalazi u starom evropskom delu Istanbula, Aksaray – Laleli, na oko 1km od Kapali Čaršije, 2 km od istorijskog dela Istanbula, trga Sultanahmet, na kom se nalaze najznačajnije znamenitosti (Aja Sofija, Topkapi palata, Plava Džamija).
Sadržaj: Hotel raspolažerestoranom, barom, WiFi-om, liftom.
Smeštaj: Sobesudvokrevetneilidvokrevetnesapomoćnimležajem, opremljenekupatilomsafenom za kosu, klimom, telefonom, SAT TV-om.

Hotel Grand Onsgrandons.com hotel se nalazi u staromdelugrada, namanje od 500 metaraodtramvajskestaniceLaleliina 15 minutahodaodKapaličaršije.
Sadržajhotela: restoran, bar, lift..
Sadržaj soba:svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon, klima uređaj, fen za kosu


NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajneobjekte se ulaziprvog dana boravka od 15:00 časova (postojimogućnostranijegulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.
Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu,  putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive – te ih ne možemo garantovati.

VAŽNE NAPOMENE:
NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTAAgencijapravirasporedsedenja , uzimajući u obzirstarijalica , porodicesamalom decom, trudnicekaoivremeuplate. Potpisivanjemugovoraputnik je dužan da prihvati mesto u autobusukoje mu dodeliagencija. Naknadneizmenenisumoguće.
Dozvoljeniprtljagjeste 1 putnatorbačijadimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalnatežinaprtljaga je 20 kg.

Fakultativniizletinisuobavezni deo programa i zaviseodbrojaprijavljenihputnika. Cena se uglavnomsastojiodtroškovarezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cenefakultativnihizleta su podlložnepromenama u zavisnostiodbrojaprijavljenihputnikaili u slučaju promena cenaulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum zaizvođenjefakultativnihizleta je 30 putnika. U slučajumanjegbrojaprijavljenihputnikacenafakultativepodložna je promenipremauslovimalokalneagencijeino-partnera, organizatorizleta tj. ino-partnerzadržavapravoponuditikorigovane, višecene u odnosu na zainteresovanibrojputnikakojeistinisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne možesmatratiodgovornimzafakultativneizlete. Premapravilimaorganizatorafakultativnihizleta ( ino-partnera) naknadnoodustajanjevećprijavljenihputnika ne podležepovraćajuuplaćenihsredstava. Terminifakultativnihizleta su promenljivi i zaviseodslobodnih termina po lokalitetima, brojaprijavljenihputnika i objektivnihokolnosti.

Putnik kojisvojimneadekvatnimponašanjemuznemiravadrugeputnike, ometavozače i pratioca u posluiliugrožavarealizacijuprogramaputovanja, bićeodmahisključen sa putovanja i svaodgovornostprelazi na njegabezprava na žalbu i povraćajnovca. Agencijazadržavapravokrivičnoggonjenjanesavesnogputnikausled gore navedenihokolnosti.
Putnik je dužan da poštujesatnicuodređenuodstranepredstavnikaagencije na putovanju, u suprotnompredstavnikagencijeimapravo da putnikaisključi sa putovanja.
Dužinatrajanjaslobodnogvremenazaindividualneaktivnostitokomprogramaputovanjazavisiodobjektivnihokolnosti (npr. dužinetrajanjaobilaska, termina polaska...)  

Putnicikojiimajuzaciljputovanja i posetupojediniminstitucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnomvremenuistihkao i o tome da li je potrebnarezervacija termina zaposetu.
Predviđenirasporedprivremenogzaustavljanja: zaustavljanjeradiusputnihodmorapredviđeno je na svakih 3-4 satavožnje na usputnimstajalištima, a u zavisnostiodraspoloživostikapacitetastajališta i uslova na putuagencijaodređujemestazapauzu i dužinuiste. U turističikimautobusimanijemogućaupotrebatoaleta, putnicimogu u skladu sa programomputovanja na pauzamakoje se prave ( u zavisnostiodlokacije i opremljenostibenzinskestanice) istuiskoristitizaupotrebutoaleta.

Organizatorputovanjazadržavapravopromenesadržajaprogramaputovanjauslednepredviđenihobjektivnihokolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranjenekogodlokaliteta, radovi na putu….
Za sve ove slučajeve, ukoliko na straniputnikadođe do bilokakveštete i/ilinepredviđenihtroškovauslednepoštovanjanavedenihuputstava i napomena, organizatorputovanja ne snosiodgovornostvećcelokupaniznosštete i/ilidodatnihtroškovasnosiputnik.
Potpisnikugovora o putovanjuilipredstavnicigrupeputnikaobavezni su da sveputnikeupoznaju sa ugovorenimprogramomputovanja, uslovimaplaćanja i osiguranja, kao i Opštimuslovimaputovanjaorganizatoraputovanja. Odmomentaprijavljivanja, stvaraju se administrativnitroškoviorganizatoraputovanja. Falcon travel zadržavapravo da propiše i drugačijeusloveplaćanjazapojedinepromotivneponude, kao i zazaposlene u firmama sa kojimazaključiposebanugovor.

Organizatorzadržavapravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponudaprodasvojeslobodnekapacitete po cenamakoje su drugačijeodonih u cenovniku. Strankekoje su uplatilearanžman po cenamaobjavljenim u redovnomcenovnikunemajupravo da potražujunadoknadu na imerazlike  u ceni.
Maloletniputniciprilikomputovanjamorajuimatioverenusaglasnostroditelja na punoletno lice –pratioca.
Agencija ne snosiodgovornostzaneispravnostpasošailivize, niti je odgovornaukolikopograničneiliimigracionevlasti ne odobreulazak, tranzitilidaljiboravakputnika. Posledicegubitkailikrađepasošatokomputovanja, kao i troškoveizdavanja nove putneispravesnosiputnik. U slučajuplaćenogputovanjakojenijerealizovanousledneispravnostiputneispraveiligubitkatokomtrajanja  programaputovanja, putniknemapravo na refundaciju i snosisvuodgovornost.
Pograničneslužbeprilikompasoškekontrolemoguzatražitiodputnika da pokaženovčanasredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodnozdravstvenoosiguranje.
Preporuka je, da se putnici sa novimcrvenimpasošima, informišu o uslovimaulaska u zemljeEvropskeunije (potrebnanovčanasredstvazaboravak, zdravstvenoosiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-straniciDelegacijeEvropskeunije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadiilikonzulatuzemlje u kojuputuju. Agencija ne snosiodgovornost u slučaju da pograničnevlastionemogućeputnikuulaz na teritorijuEvropskeunije.
U slučajuuvođenjavizazadržavljaneRepublikeSrbije, sviputnici su u obavezi da organizatorudostave na vremepotrebnudokumentaciju, a o uslovima i plaćanjuviziranjaćenaknadnobitiobavešteni.
Proveriti 2 danapreputovanjatačnovreme i mestopolaskaautobusa.
PutnicikojinisudržavljaniSrbijeobavezni su da se samiupoznaju sa viznimrežimomzemlje u kojuputuju i krozkojeputuju. Za državljaneSrbije ne postojiviznirežimzanavedenezemlje u program.
U slučaju promena na monetarnomtržištuilinedovoljnogbrojaprijavljenihputnika, agencijazadržavapravokorekcijecena, izmeneprogramailiotkazaputovanjanajkasnije 5 danaprepočetkaputovanja.
Agencija ne snosiodgovornostzasveinformacije date usmenimilielektronskimputem, validan je samopisani program putovanjaistaknut u prostorijamaagencije.


Aranžman je radjen na bazi minimum 65 prijavljenih putnika.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZOVANJA PUTOVANJA AGENCIJE

 
Kultura i gastronomija Istanbula
Krstarenje Bosforom
Tržni centri i pijace (bazari) u Istanbulu
Istorija i znamenitosti Istanbula

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite