Putovanje Beč 2023 Autobusom


Beč 4 dana / 1 noćenje  ~ autobuski prevoz


Termin polaska: 16.12.-19.12.

CENA ARANŽMANA:  95€

Putovanje beč 2023


PROGRAM PUTOVANJA:


1. dan  BEOGRAD
(Putovanje Beč 2023 Autobusom 1 noćenje) - Polazak oko 20:00h sa dogovorenog mesta, sastanak pola sata ranije. Usputno svraćanje u Novi Sad po putnike. Noćna vožnja kroz Madjarsku.

2. dan  PARNDORF - BEČ
(Putovanje Beč 2023 Autobusom 1 noćenje) - Dolazak u Parndorf u jutarnjim časovima oko 08.00h. Slobodno vreme za šoping i šetnju, U 12 I 30h nastavak putovanja do Beča.Slobodno vreme za novogodišnji vašar ili fakultativno mogućnost odlaska do SCS-a.U 18h polazak iz SCS-a do Beča po ostatak grupe koji su ostali u gradu. Smeštaj u hotel.. Noćenje.


3.dan  BEČ – DVORAC ŠENBRUN – DUNAVSKI TORANJ
(Putovanje Beč 2023 Autobusom 1 noćenje) - Doručak. Napuštanje hotela. Mogucnost odlaska na fakultativne izlete u dvorac Schönbrunn jedne od najpoznatijih carskih palata sveta, razgledanje carskih prostorija i odaja uređenih po ukusu Marije Terezije u XVIII veku. (velika tura koja traje sat vremena sa audio vodičem na srpskom jeziku.) Šetnja parkom koji okružuje dvorac.Nakon zavrsetka obilaska Schönbrunn mogucnost odlaska na fakultativni obilazak Dunavskog tornja odakle se pruža predivan pogled na Beč Slobodno popodne do polaska za Beograd oko 18h.


4.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom);
- smeštaj u hotelu 3 ili 4* na bazi 1 noćenja sa doručkom;
- troškove organizacije i vođenja aranžmana;
- usluge licenciranog pratioca grupe.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka;
- ulaznice i fakultativne izlete;

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

- DVORAC ŠENBRUN - 35€
- DUNAVSKI TORANJ - 15€


NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih

NAČIN PLAĆANJA:
Isključivo u  dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursnu narodne banke na dan uplate.

- 40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge.
- 40% akontacije prilikom rezervacije, a  ostataka na 6 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE za korisnike kreditnih kartica Intesa
        
Napomene: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

Putovanje beč 2023Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije,prevoza,parking,vodiča,ulaznica,organizacije. Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvodjenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera,organizator  izleta tj.ino partner zadržava pravo ponuditi korigovane,više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koji isto nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta (ino partnera)naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta  su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima,broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike,ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.


MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.


U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ 30000030965  OD 25.10.2023. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD.

ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ  30000030965 OD 25.10.2023. GODINE-ROK VAZENJA 25.10.2023.GODINE,POLISA MILENIUM OSIGURANJE 30.000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM,DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON
LICENCA BR.OTP 88/2023

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 30000030965 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.22-25.10.23 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura