U V A C


jednodnevni izlet
TERMINI: 
CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak iz Beograda u ranim jutarnjim časovima. Vožnja preko Gornjeg Milanovca, Čačka, Ivanjice uz kraće pauze. Dolazak na jezero Uvac koje se nalazi u okviru specijalnog rezervata prirode „Uvac“ koji se prostire na površini od 7 453 hektara i obuhvata teritorije opština Nova Varoš i Sjenica. Slobodno vreme na obali ili fakultativno mogućnost odlaska na vožnju čamcima rekom Uvac gde ćete moći da vidite gnezda beloglavog supa i uzivate u vožnji meandrima ove reke. Fakultativno mogućnost obilaska Ledene pećine do koje se može stići samo sa reke. Ledena pećina je veoma bogata pećinskim nakitom. Obilazak pećine u dužini od oko 700 metara. U povratku fakultativno mogućnost odlaska do vidikovca Molitva odakle se pruža prelep pogled na kanjon Uvac.Slobodno vreme za šetnju,ručak i kupovinu domaćih proizvoda. Polazak za Beograd u kasnim popodnevnim satima. Dolazak u Beograd oko ponoći.


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima,TV,i audio oprema);
- troškove organizacije i vođenja aranžmana;
- usluge licenciranog pratioca grupe.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- voznja camcima na Uvcu – 1 150,00
- ulaznica za Ledenu pećinu – 150,00
- odlazak do vidikovca Molitva – 700,00
- ulazak na teritoriju rezervata – 100,00
- individualni troškovi putnika
- mogućnost organizovanja fakultativnog ručka – 800,00

NAČIN PLAĆANJA :

- 40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge.

Napomene: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije,prevoza,parking,vodiča,ulaznica,organizacije. Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvodjenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera,organizator izleta tj.ino partner zadržava pravo ponuditi korigovane,više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koji isto nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta (ino partnera)naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima,broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike,ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 50.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.


U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ 0123/2023 OD 10.01.2023. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”,
011228686,0113228687 ,PRIJAVOM NA ADRESU YUTA,BEOGRAD,UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs
ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.2023. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.2023.GODINE,POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM,DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

CENOVNIK BR. 1 OD 15.05.2023 GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON
LICENCA BR.OTP 217/2023 ,KATEGORIJA A20FALCON D.O.O.

MAKENZIJEVA 67, Beograd
Tel +381 11 32 85 111, 32 85 565
E mail: office@falcon.rs

WEB SITE: www.falcon.rs

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 30000030965 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.22-25.10.23 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura