Novi Pazar Jednodnevni Izlet 

 

Termini: 
CENA ARANŽMANA PO OSOBI: Novi Pazar se nalazi u novopazarskoj kotlini i predstavlja ekonomski, kulturni i obrazovni centar Sandzaka. Novi Pazar je poznat po mnogobrojnim kulturno – istorijskim spomenicima koji se nalaze pod zaštitom Unesco kao što su ostaci stare tvrdjave Ras, manastir Sopoćani I mnogi drugi  ali i po trgovini i danas je poznat pod nazivom “dolina dzinsa”gde se može naći raznovrsna roba po veoma povoljnim cenama.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan  BEOGRAD – NOVI PAZAR
Sastanak putnika u 05:00h sportski centar Milan Gale Muškatirović Dorćol. Polazak u 05:30h Vožnja Ibarskom magistralom do Novog Pazara uz usputne pauze za odmor. Dolazak u Novi Pazar u prepodnevnim
asovima i odlazak na robnu pijacu koja je najveći bazar u zemlji gde možete pazariti najbolji dzins i pamučne stvari. Slobodno vreme za šoping. Po završetku šopinga odlazak sa vodičem do centra grada gde ćete se upoznati sa najznačajnijim znamenitostima grada: Trg Gazi-Isa Bega Isakovića, Amir Agin han, Sebilj, kuća Čavića, Lejlek Džamija, Altun Alem Džamija. Slobodno vreme za ručak gde možete probati specijalitete ovog kraja mantije i cevape. U povratku odlazak do Petrove crkve i manastira Djurdjevi stupovi. Obilazak sa vodičem. i nakon toga  u kasnim popodnevnim časovima oko 18h  polazak za Beograd. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima, TV, i audio oprema);
troškove organizacije i vođenja aranžmana;
usluge licenciranog pratioca grupe.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
individualne troškove putnika

NAČIN PLAĆANJA:
40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge.

Napomene: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parking, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvodjenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator  izleta tj.ino partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koji isto nisu u obavezi da prihvate, te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta (ino partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta  su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.


MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 50.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.


U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ  0123/2023 OD 10.01.2023. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”,
011228686, 0113228687, PRIJAVOM NA ADRESU YUTA, BEOGRAD, UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs
ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.2023. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.2023.GODINE, POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

CENOVNIK BR. 1 OD 02.06.2023 GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON
LICENCA BR.OTP 217/2023, KATEGORIJA A20

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 30000030965 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.22-25.10.23 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura