MANASTIR TUMANE – GOLUBAC - MANASTIR NIMNIK


jednodnevni izlet
Termini: Program u pripremi...

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: ~ /dinPROGRAM PUTOVANJA:
Polazak iz Beograda u 6.30h sa parking SC Milan Gale Muškatirović na Dorćolu. Dolazak u manastir Tumane iz 14.veka. Osnivanje manastira je vezano za proslavljenog junaka Miloša Obilića koji je slučajno tokom lova ranio Sv Zosima koji je bio pravoslavni monah koji je došao sa Sinaja. Kako bi se iskupio pred Bogom za to što je uradio nad grobom Zosima je započeo izgradnju zadužbine koju je posle njegove pogibije na Kosovu završio narod.  U manastiru se nalaze cudotvorne mošti Sv Zosima za koje postoji verovanje da su čudotvorna za iscelenje.

Na 1 km od manastira se nalazi isposnica Sv.Zosima koja je sačuvana u prvobitnom izgledu i nalazi se u bukovoj sumi.  Po dolasku u manastir Tumane, poklonjenje moštima Svetog Zosima Tumanskog, Svetog Jakova Arsovića i Čudotvornoj Ikoni Presvete Bogorodice Kurske,. Slobodno vreme za obilazak manastira. Nastavak putovanja do Golupca. Panoramski obilazak tvrdjave i Golubačkog grada i nakon toga slobodno vreme u Golubcu za šetnju,  organizovani ručak i razgledanje. Nastavak putovanja za Nimnik. Razgled manastirskog kompleksa i prisustvo grupnoj molitvi.  18h polazak za Beograd. Dolazak u Beograd u večernjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima, TV, i audio oprema);
troškove organizacije i vođenja aranžmana;
usluge licenciranog pratioca grupe.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
fakultativni ručak  – 500,00

NAČIN PLAĆANJA:
40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge.

Napomene: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parking, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvodjenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera,organizator  izleta tj.ino partner zadržava pravo ponuditi korigovane,više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koji isto nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta (ino partnera)naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta  su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima,broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike,ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 50
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.


U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ  0123/23 OD 10.01.23. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”,
011228686,0113228687 ,PRIJAVOM NA ADRESU YUTA,BEOGRAD,UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs
ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.23. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.23.GODINE,POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM,DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON
 LICENCA BR.OTP 217/23 ,KATEGORIJA A20FALCON D.O.O.

MAKENZIJEVA 67, Beograd
Tel +381 11 32 85 111, 32 85 565
E mail: office@falcon.rs

WEB SITE: www.falcon.rs

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite