ARANDJELOVAC

ORAŠAC – BUKOVIČKA BANJA – PEĆINA RISOVAČA - OPLENAC

jednodnevni izlet
Termini: Program u pripremi...
CENA ARANŽMANA PO OSOBI: ~ /din

 

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak u jutarnjim časovima sa parkinga SC Milan Gale Muškatirović. Vožnja prema Orašcu gde je 1804 godine podignut ustanak protiv turske vlasti koji je predvodio Karađorđe. Obilazak najznačajnijih znamenitosti u pratnji vodiča: Spomen škola koja je sagradjena 1932 godine I koja spada u najlepše zgrade ove vrste u Srbiji; Spomenik Karadjordju,visok 3,4 metra, rad vajara Drinke Radovanović; Crkve u Orascu, Spomen česme na lokaciji Marićevića jaruga. Nastavak putovanja prema Arandjelovcu, mestu poznatom po blagotovornosti kisele vode u čijim blagotovrnostima je uživao i knez Miloš Obrenović. Upravo je i njegova želja bila da grad dobije ime Arandjelovac. Obilazak pećine Risovača koja je značajno arheološko i paleontološko nalazište, i jedina pećina za koju je utvrđeno da su je nastanjivali praistorijski ljudi. Na zidovima pećine koja je proglašena i spomenikom prirode, nalaze se figure koje predstavljaju porodicu okupljenu oko vatre a sačuvani artefakti od kamena ukazuju da ih je koristio praistorijski lovac neandertalac. Po završetku obilaska pećine odlazak do parka Bukovičke banje. postao je svetski poznat zahvaljujući činjenici da je to najveći otvoreni izložbeni prostor mermernih skulptura u Srbiji, a UNESKO ga je svrstao u red najznačajnijih svetskih atrakcija u domenu likovne umetnosti.Nekada je bila mondenski centar građen po uzoru na banje Zapadne Evrope, Bukovička banja je danas značajan centar za rehabilitaciju u Srbiji. Slobodno vreme za šetnju i fakultativno mogućnost organizovanja ručka. Nastavak putovanja do Topole,gradića koji je stekao slavu u doba Prvog srpskog ustanka. Obilazak Oplenca,brda pored Topole gde ćemo obići kompleks Zadužbine Karadjordjevića ( Crkva Sv.Djordja, Petrova kuća, Karadjordjev konak). Polazak za Beograd u kasnim popodnevnim časovima. Dolazak u večernjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima,TV,i audio oprema);
- troškove organizacije i vođenja aranžmana;
- usluge licenciranog pratioca grupe.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- fakultativni ručak u Arandjelovcu- 800,00
- ulaznice kompleks u Orascu – 150,00
- ulaznice kompleks u Oplencu – 400,00
- ulaznice pećina Risovača – 250,00


NAČIN PLAĆANJA :

- 40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge.

Napomene: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije,prevoza,parking,vodiča,ulaznica,organizacije. Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvodjenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera,organizator izleta tj.ino partner zadržava pravo ponuditi korigovane,više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koji isto nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta (ino partnera)naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima,broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike,ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 50
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.


U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ 0123/23 OD 10.01.23. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”,
011228686,0113228687 ,PRIJAVOM NA ADRESU YUTA,BEOGRAD,UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs
ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.23. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.23.GODINE,POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM,DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

CENOVNIK BR. 1 OD 15.05.23 GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON
LICENCA BR.OTP 217/23 ,KATEGORIJA A20FALCON D.O.O.

MAKENZIJEVA 67, Beograd
Tel +381 11 32 85 111, 32 85 565
E mail: office@falcon.rs

WEB SITE: www.falcon.rs

 

.

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite